PORTO   Tel: +351 227 669 970

BARCELONA   Tef:.+34 637 51 73 55

R. Dr. Manuel Pereira da Silva 236, 4200-389 Porto, Portugal

Carrer de Sant Mateu 9 | 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanya

© 2019 por LIVENSA LIVING. Mercado Digital.

PRIVACITAT – INFORMACIÓ AMPLIADA

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la present Web. 

VERSION v1 de data Març de 2019

D’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb el previst als articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades, mitjançant la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat del següent:

1. Qui és el responsable del tractament de los dades de caràcter personal?

La residència, (en endavant, el responsable) és responsable del tractament de les dades facilitades pels usuaris (“Usuaris”) a través de la Web de LIVENSALIVING. Cada residència serà responsable del tractament de les dades dels residents amb els quals mantingui la relació contractual. Al final d’aquest document es pot consultar el llistat de residències i les dades de cada una.

L’usuari podrà contactar amb el responsable mitjançant correu postal a la direcció indicada per cada residència i per correu electrònic a la direcció: Proposta: RGPD@livensaliving.com

Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, motiu pel qual recomanem la seva revisió. 

 

2. Quines dades són objecte de tractament?

CONTACTES DE LA PÀGINA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

El responsable tractarà les dades d’identificació i de contacte que l’usuari proporcioni al posar-se en contacte mitjançant correu electrònic o telefònicament, així com altres dades que l’usuari proporcioni en qualsevol dels nostres formularis de contacte o de sol·licitud d’informació de les residències. Tanmateix, es podrà tractar la IP, sistema operatiu o navegador que utilitza l’usuari, inclosa la duració de la visita, de forma anònima.

Així, les dades seran tractades amb les següents finalitats:

 • Contestar consultes, sol·licituds o peticions.

 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar sol·licituds, o tramitar peticions.

 • Informació per medis electrònics, que versen sobre una sol·licitud. 

 • Realitzar anàlisis i millores a la Web, sobre els serveis de la residència.

 • Informació comercial a través de mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

 

El nostre formulari de contacte disposa del símbol * en els camps obligatoris. Si no es faciliten aquets camps, no ens serà possible contestar la petició i per tant, no es permetrà l’enviament del formulari.

El tractament de les dades es basa en l’acceptació i el consentiment de l’interessat. 

PROVEÏDORS

Tractarem les dades d’identificació, de contacte i de facturació, així com totes les dades del proveïdor estrictament necessàries pel correcte desenvolupament de la relació contractual, amb les següents finalitats: 

 • Elaboració del pressupost y seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre les parts. 

 • Si sol·licita el nostre servei de residència, o si proporciona serveis a la mateixa, processarem la informació personal amb l’objectiu de completar les transaccions pertinents, així com el d’administrar-les (per exemple, mitjançant l’enviament de factures i la formalització de pagaments o la entrega del producte o prestació del servei), i gestionar correctament el producte o servei sol·licitat. 

 • Informació per mitjans electrònics, pel correcte desenvolupament de la relació contractual o que puguin guardar relació amb el servei objecte de la mateixa, en base al interès legítim del responsable. 

 • Facturació i declaració dels impostos oportuns. Les dades bancàries seran utilitzades per l’execució del servei sol·licitat, com pot ser el pagament d’un producte/servei. 

 • Gestions de control i recobrament.

 

La base legal és l’execució o desenvolupament d’una relació contractual, o en el seu defecte, el consentiment al contactar amb nosaltres o oferir-nos productes. En cas de no proporcionar alguna de les dades necessàries pel correcte desenvolupament del contracte, no podrem procedir a la prestació del servei sol·licitat.  

CONTACTES XARXES SOCIALS

Les dades personals disponibles en els perfils de xarxes socials, així com aquelles que l’usuari proporcioni al Responsable al contactar amb ell mitjançant aquesta via, seran tractades amb la finalitat de: 

 • Contestar a consultes, sol·licituds o peticions.

 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud, o tramitar una petició.

 • Establir una relació usuari-responsable i crear una comunitat de seguidors.

 

En aquest cas, el tractament es basa en l’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui i conforme a les seves polítiques de Privacitat, motiu pel qual és recomanable que l’usuari consulti les mateixes. 

El responsable únicament podrà consultar o donar de baixa les dades de forma restringida, al disposar d’un perfil específic. Aquestes seran tractades durant el temps que l’usuari ho permeti mitjançant les diferents interaccions que cada xarxa social permeti. Qualsevol rectificació de les dades o restricció d’informació o de publicacions, l’usuari ha de realitzar-la a través de la configuració del seu perfil en la pròpia xarxa social. 

 

3. Incloem dades personals de terceres persones?

 

No, com a norma general, només tractem les dades que ens facilitin els titulars. Si s’aporten dades de tercers, amb caràcter previ s’haurà d’informar i sol·licitar el consentiment a les persones interessades, o de forma contrària el responsable quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. 

 

4. I dades de menors?

 

No tractem dades de menors de 14 anys. Per tant, no faciliti les seves dades si no té aquesta edat o, si escau, no faciliti dades de tercers que no tinguin la citada edat. El responsable s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquesta previsió. 

 

5. Realitzarem comunicacions por mitjans electrònics?

 

Si l’usuari hagués atorgat prèviament el seu consentiment exprés per aquesta finalitat, enviarem comunicacions comercials a la direcció de correu electrònic proporcionada. El responsable emmagatzemarà l’e-mail a la base de dades. Les finalitats d’aquest tractament concret consisteixen en: 

 • Gestionar el servei sol·licitat.

 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la sol·licitud.

 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

 • Informar sobre noves activitats, productes i serveis. 

 

6. Quins mitjans de seguretat aplicarem?

 

Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que tractem, i hem instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mala utilització, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals. 

 

7. A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?

 

Les dades personals no es cediran a tercers, excepte per obligació legal. En concret, es comunicaran a les autoritats fiscals, bancs i entitats financeres pel cobrament del servei prestat o producte adquirit.  

Les dades personals podran ser comunicades a encarregats del tractament necessaris per la prestació del servei, els quals tindran firmat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que al responsable.  

La legitimació per la realització de les cessions mencionades serà la del seu consentiment i l’execució del contracte d’arrendament.  

 

8. Quins Drets tens?

 

La normativa en matèria de protecció de dades reconeix a l’usuari una sèrie de drets:

 • A saber si s’estan tractant les seves dades o no. 

 • A accedir a les dades personals objecte de tractament. 

 • A sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes.

 • A sol·licitar la supressió de les dades si ja no són necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, o si es retira el consentiment atorgat.  

 • A sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en alguns supòsits. En aquests casos, només es conservaran d’acord amb la normativa vigent. 

 • A la portabilitat de les dades que seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica, o podran ser enviades al nou responsable designat. Només és vàlid en determinats supòsits. 

 • A presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades o autoritat de control competent.

 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament que s’hagi consentit, en qualsevol moment. 

 

Per facilitar el procés i complir amb el principi d’exactitud de les dades, si es modifica alguna dada, el Responsable agraeix la comunicació d’aquesta modificació.

Per l'exercici dels esmentats drets, l'usuari pot sol·licitar al responsable un formulari, o utilitzar els elaborats per les autoritats en matèria de protecció de dades o tercers. Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI; en cas d'haver-hi representació, s'ha d'adjuntar còpia de DNI de l'usuari, o anar signat amb la seva signatura electrònica. Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per e-mail a l'adreça del Responsable indicada a l'inici d'aquest text.

Depenent del dret exercitat, trigarem com a màxim un mes a donar resposta des de la recepció de la sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complex, cas en el qual l'usuari serà notificat.

 

9. Tractem cookies?

 

La Web utilitza Cookies. Si desitja ampliar la seva informació, pot fer-ho accedint a la nostra Política de Cookies.

10. Durant quant de temps mantindrem les dades personals? 

 

Les dades personals seran mantingudes mentre l'usuari segueixi vinculat al responsable i existeixi un interès mutu entre les parts. En alguns casos, la informació personal serà processada per complir amb les lleis i les normatives aplicables. Per exemple, per respondre a una sol·licitud realitzada per un organisme regulador o per defensar una acció legal. Així mateix, podrem processar la informació personal durant l'execució i marxa de les nostres activitats comercials, per exemple, en realitzar auditories o amb finalitats financeres, comptables o d'arxiu.

Les dades tractades es mantindran mentre no expirin els terminis legals, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat o, en el seu cas, transcorregut un any des de la última comunicació amb l’interessat.  

RESIDÈNCIA BARCELONA

 

DOMICILI SOCIAL
TEGDAR INVEST, S.L.U, B-66949355

RAÓ SOCIAL

Calle Nanclares de Oca, 1B, 28022, Madrid

CORREU ELECTRÒNIC

barcelona@livensaliving.com

TELÈFON DE CONTACTE

+ 34 673 622 207

RESIDÈNCIA PORTO

DOMICILI SOCIAL
PORTO CSH PORTO 2, UNIPESSOAL LDA, (PT513883673)

RAÓ SOCIAL

Avenida D Joao II Nº 46 4A, 1990-095 Lisboa

CORREU ELECTRÒNIC

porto@livensaliving.com

TELÈFON DE CONTACTE

+ 351 961 372 753